VIEC

Disclaimer & Privacy Policy 

As VIEC is legalised in the Netherlands as a Dutch company. Its Disclaimer will be in Dutch.

VIEC là một công ty được đăng ký theo luật pháp tại Hà Lan, vì vậy các thông tin về trách nhiệm trước luật pháp phía dưới đây sẽ bằng ngôn ngữ tiếng Hà Lan. 

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud van deze website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Door de veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan VIEC e/o gelieerde ondernemingen niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. VIEC e/o gelieerde ondernemingen aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van VIEC e/o gelieerde ondernemingen sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door VIEC e/o gelieerde ondernemingen gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. VIEC e/o gelieerde ondernemingen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van VIEC e/o gelieerde ondernemingen.

Privacy Statement

Deze website wordt geëxploiteerd door VIEC e/o gelieerde ondernemingen gevestigd te Nijmegen , hierna tezamen te noemen ‘VIEC’.

Tijdens uw bezoek aan deze website kan VIEC persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. VIEC zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die VIEC bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Voor nadere informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar het VIEC Privacybeleid internet.

Doeleinden van gegevensverwerking

VIEC verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens

VIEC tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin VIEC wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om toestemming worden verzocht.

Cookies

VIEC kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. In de meeste gevallen kan u na het weigeren van een cookie toch onbeperkt gebruik blijven maken van deze website. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker.

Om deze web site effectief te kunnen beheren, heeft VIEC de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan VIEC’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met VIEC

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan VIEC via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: VIEC, Postbus 6002, 6537 KT, Nijmegen ) . Indien u geen marketinginformatie van VIEC wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met de webmaster (of per gewone post: VIEC, Postbus 6002, 6537 KT, Nijmegen ).

Wijzigingen Privacy Statement

VIEC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacybeleid Internet

Deze website wordt geëxploiteerd door VIEC e/o gelieerde ondernemingen gevestigd te Nijmegen , hierna tezamen te noemen ‘VIEC’.

Verwerken van gegevens

Indien u gebruik maakt van de website van VIEC, is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf op eigen initiatief verstrekt c.q. bepaalde gegevens van u zelf dient te verstrekken. VIEC verwerkt deze gegevens:

teneinde deze website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen en ten behoeve van de registratie voor bepaalde onderdelen van deze website;

teneinde u nadere informatie aangaande de dienstverlening door VIEC toe te kunnen sturen hetzij per post of per e-mail en de dienstverlening van VIEC, al dan niet via deze website, te optimaliseren;

teneinde u naslagmateriaal, marketingmateriaal of andere publicaties van VIEC toe te kunnen zenden, hetzij per post of per e-mail;

VIEC verzamelt als regel alleen informatie die minimaal nodig is om aan een verzoek van u te kunnen voldoen. In gevallen waarin u om verplichte informatie wordt gevraagd, wordt dit op de desbetreffende webpagina uitdrukkelijk vermeld.

Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan VIEC verstrekt. De procedure om zich van bijvoorbeeld een mailinglist te laten verwijderen of uit te schrijven wordt u in een afzonderlijk bericht of via informatie op de desbetreffende pagina van de website meegedeeld. U kunt hierover ook contact opnemen met de webmaster van de site.

Omdat VIEC haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door VIEC uitsluitend voor de navolgende doeleinden gebruikt:

voor werving- en selectiedoeleinden binnen VIEC;

voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien VIEC u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek;

in geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen.

Er wordt door VIEC niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

E-mail

Via de website kunnen ook e-mail berichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw gebruikersnaam en uw e-mail adres vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat VIEC voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Bijzondere persoonsgegevens

VIEC vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit voor de werving van personeel wettelijk verplicht is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u VIEC uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken en wordt u op de webpagina waarop u deze bijzondere persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Publicaties

Hoewel de meeste publicaties in de vorm van downloads worden aangeboden, bestaat ook de mogelijkheid om online, telefonisch of per fax (bestelformulier) publicaties van VIEC aan te vragen. Wij vragen u om de bestelgegevens op te geven om verzending en betaling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Direct marketing

Behalve voor bijvoorbeeld mailing lists, waarvoor u zich kunt opgeven en waarbij u kunt aangeven dat u specifiek marketingmateriaal, andere publicaties en/of informatie van VIEC wenst te ontvangen, kan VIEC de persoonsgegevens die zij via haar website ontvangt ook ter ondersteuning van haar direct marketing activiteiten aanwenden. Indien u geen prijs stelt op informatie over de (nieuwe) dienstverlening door VIEC, die u ongevraagd kan worden toegezonden, kunt u dit bij het opgeven van uw persoonsgegevens of in een reactie op een e-mail die u van VIEC ontvangt, kenbaar maken. VIEC zal dan verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden blokkeren.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door VIEC vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

VIEC hiertoe wettelijk verplicht is;

u daar expliciet om vraagt;

dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;

u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;

deze derden andere VIEC entiteiten betreft.

De website van VIEC wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Doorgifte naar andere VIEC e/o gelieerde ondernemingen entiteiten

Persoonsgegevens die door VIEC worden verzameld, kunnen worden doorgestuurd naar andere VIEC e/o gelieerde ondernemingen entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde VIEC e/o gelieerde ondernemingen organisatie. Deze entiteiten mogen de gegevens echter alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze aan VIEC heeft verstrekt. Een bezoeker die gegevens op de website van VIEC e/o gelieerde ondernemingen plaatst, geeft daarmee expliciet toestemming tot het doorsturen naar andere landen van de op de website verzamelde informatie indien dat nodig is om aan het vrijwillig verzoek van die bezoeker te kunnen voldoen.

Wanneer u gegevens op de website van VIEC plaatst, gaan wij ervan uit dat u VIEC uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen met andere VIEC entiteiten die deel uitmaken van de wereldwijde VIEC e/o gelieerde ondernemingen organisatie en wordt u op de desbetreffende webpagina’s waarop u persoonsgegevens kunt achterlaten, verzocht middels het aanklikken van een button uw toestemming aan ons kenbaar te maken.

Externe links

VIEC heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van VIEC daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. VIEC is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens

VIEC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Toegang tot de website

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van VIEC, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die VIEC van u verwerkt. Voor het wijzigen of aanvullen van uw persoonsgegevens dient de eventuele aanmeldingsprocedure of registratieprocedure opnieuw te worden doorlopen. VIEC streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal VIEC, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

VIEC aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. VIEC aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal VIEC, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

VIEC heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van VIEC dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van VIEC, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan VIEC via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan de webmaster (of per gewone post: VIEC, Postbus 6002, 6537 KT, Nijmegen ). Indien u geen marketinginformatie van VIEC wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Verzoeken om inzage, aanvulling en/of wijziging dienen te worden vergezeld kopie legitimatiebewijs. Indien u geen marketinginformatie van VIEC wilt ontvangen, kunt u dat eveneens kenbaar maken via voormeld (e-mail) adres.

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel.

Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid internet kunt u contact opnemen met de webmaster (of per gewone post: VIEC, Postbus 6002, 6537 KT, Nijmegen ).

Wijzigingen

VIEC behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid internet te allen tijde te wijzigen of aan te passen.